Portrait / Métamorphose

Beim Métamorphose-Shooting kommt Dier mat Ärem Déier an de Studio an kritt fir 49€ 3 Fotoen, den Portrait vun Iech, den Portrait vum Déier an dann natierlech déi zesummengesaten Métamorphose-Foto. Beim Portrait-Shooting hudd Dier de Choix tëschent, Fotoen am Studio (49€ fir 4 verschafften Fotoen, all weider Foto fir 10€) oder Fotoen dobaussen (99€ fir 10 verschafften Fotoen, all weider Foto fir 5€). Dobaussen décidéiert Dier d'Plaz wou de Shooting soll stattfannen, op an der Natur oder op enger méi spezieller Plaz, je no Wonsch a Goût vum Fotomodell (Fond de Gras, Streetfotoen, Graffitihannergrond...). Bei esou engem Shooting kritt Dier, soubal d'Fotoen verschafft sinn, e Login fir an Är Galerie op dëser Homepage ze goen, wou Dier dann Är Lieblingsfotoen auswielt. Déi ausgewielten Fotoen kennt Dier dann nom Bezuelen direkt vum Site am Espace Client eroflueden. Beim Shooting am Studio kennt Dier d'Fotoen direkt um PC eraussichen, welch dann dono verschafft ginn.

 

Pour le shooting-métamorphose, vous venez avec votre animal au studio. Pour 49€ vous recevez 3 photos, votre portrait, le portrait de votre animal et naturellement le portrait-métamorphose. Pour le shooting-portrait, vous avez le choix entre des photos en studio (49€ pour 4 photos retouchées, chaque photo supplémentaire sera à 10€) ou des photos à l'extérieur (99€ pour 10 photos retouchées, chaque photo supplémentaire sera à 5€). Vous décidez la place pour un shooting à l'extérieur, soit dans la nature ou bien sur une place plus spéciale d'après le souhait et goût du modèle (Fonds de Gras, photographie de rue, graffiti...). Auprès d'un tel shooting, vous recevez, dès que les photos sont retouchées, un login pour prévisualisez dans la galerie sur ce site web. Ainsi vous pouvez choisir vos photos préférées. Après votre sélection et dès que le payement a été effectué, vous pourriez télécharger vos photos choisies dans votre espace client. Auprès du shooting au studio,les photos seront transférées en temps réel sur l'écran pendant le shooting. Ainsi vous pouvez choisir tout de suite après la séance les photos souhaitées, qui seront alors retouchées.

© 2020 par MuppeSchnuff